Input TypesI am a button
I am an image button
I am a text box
I am a Password box
I am a Checkbox
I am a Radio Button
I am a Slider
I am a color picker
I am a number picker
I am a Date picker
I am a time picker
I am a date and time picker